Payday advances in Lincoln, Nebraska. Payday loans in Lincoln, Nebraska( NE) and just why essential them